Księgi handlowe i usługi pełnej księgowości

Księgi handlowe to systemy ewidencji księgowej, w których należy skrupulatnie notować wszelkie dane dotyczące ruchów gospodarczych w firmie. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości księgi rachunkowe powinny się składać z następujących elementów:

 • dziennik,
 • księga główna,
 • księgi pomocnicze,
 • zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Pełna księgowość wymaga uwzględnienia w księgach rachunkowych wszelkich dokumentów sprzedaży i zakupu, dowodów wypłat i wielu innych. Prowadząc taki rodzaj księgowości należy regularnie sporządzać ewidencje i sprawozdania.

Biuro rachunkowe Wynik prowadzi księgi rachunkowe przestrzegając wszelkich zasad i stosując sprawdzone techniki zapisu danych.

 

Niebieskie segregatory na dokumenty


Usługi w ramach prowadzenia ksiąg handlowych

 • W ramach prowadzenia ksiąg handlowych oferujemy:
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego,
 • przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • rejestracja spółek prawa handlowego,
 • tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości.